برنامه‌ها

برنامه‌ها

ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از برنامه‌های مدیریتی و راهبردی IBS، روش ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ درجات بالاتر شغلی هدایت کنید.

دوره‌های IBS ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ ﺷﺪه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﯾﺮان دارﻧﺪ. هر دوره ارائه شده در IBS ﻣﻌﯿﺎر ورود ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد ﺗﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪای ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

EMBA

Executive Education

با ارایه این فرم، شما به پایگاه داده ما اضافه می‌شوید و از این پس خبرنامه فصلی و اطلاعات کارگاه‌های آموزشی آینده را دریافت خواهید کرد.


برای دریافت اطلاعات از جلسات EMBA لطفا اینجا را علامت بزنید.