فهرست آرشیو
اخبار وبلاگ

مدیریت ارتباطات

25 اسفند 1395

دانشپذیران دوره مدیریت اجرایی دانشگاه آلتو فنلاند ورودی سال 2015، دهمین ماژول تخصصی خود را تحت عنوان «مدیریت ارتباطات» در تاریخ 3 تا 5 اسفند سال 1395 (21 تا 23 فوریه 2017 ) گذراندند. مدرس این دوره آقای دکتر ایان میور، روانشناس رفتاری و ورزش حرفه‌ای بود.

ادامه مطلب

مدیریت اجرایی

12 بهمن 1395

دانشپذیران دوره 2015 مدیریت اجرایی دانشگاه فنلاند نهمین ماژول تخصصی خود را تحت عنوان مدیریت اجرایی در تاریخ 21 تا 23 دی ماه 1395 گذراندند. این درس توسط استاد ماریا بلوکوئیست از دانشگاه مدیریت آلتو تدریس شد.

ادامه مطلب

مدیریت استراتژیک

16 آذر 1395

دانشپذیران دوره 2015 مدیریت اجرایی دانشگاه فنلاند هشتمین ماژول اصلی خود را تحت عنوان مدیریت استراتژی در تاریخ 22 تا 24 نوامبر گذراندند. این درس توسط دکتر رابین گوستافسون از دانشگاه مدیریت آلتو تدریس شد. حوزه تحقیقات دکتر گوستافسون تدوین استراتژی های شرکت ها و کسب و کارها و استراتژی در تغییر صنعت است.

ادامه مطلب

مدیریت منابع انسانی

22 آبان 1395

دانشپذیران دوره مدیریت اجرایی دانشگاه آلتو فنلاند ورودی سال 2015، هفتمین ماژول اصلی خود را تحت  عنوان «مدیریت منابع انسانی» در تاریخ 25 تا 27 اکتبر 2016 (4 تا 6 آبان سال 1395) در IBS گذراندند. این ماژول توسط پروفسور اینگمار بورکمان تدریس شد.

ادامه مطلب

مدیریت بازاریابی

22 مهر 1395

دانشپذیران دوره مدیریت اجرایی دانشگاه آلتو فنلاند ورودی سال 2015، هفتمین ششمین ماژول اصلی خود را تحت  عنوان «مدیریت بازاریابی» در تاریخ 20 تا 22 سپتامبر 2016 (30 شهریور تا 1 مهر سال 1395) در IBSگذراندند. این ماژول توسط پروفسور دیمین مک لافلینتدریس شد.

ادامه مطلب

مدیران هم تراز خود را کجا پیدا کنید؟

3 شهریور 1395

مدیران هم تراز خود را کجا پیدا کنید؟

 ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪای ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

 

IMAGE

ادامه مطلب

با ارایه این فرم، شما به پایگاه داده ما اضافه می‌شوید و از این پس خبرنامه فصلی و اطلاعات کارگاه‌های آموزشی آینده را دریافت خواهید کرد.


برای دریافت اطلاعات از جلسات EMBA لطفا اینجا را علامت بزنید.