اخبار خبرنامه

خبرنامه

برای دانلود فایل روی عکس کلیک کنید

آرشیو - 1395

بهار 1395

آرشیو - 1394

بهار 1394
تابستان 1394
پاییز 1394

آرشیو - 1393

بهار 1393
تابستان 1393
پاییز 1393
زمستان 1393

آرشیو - 1392

بهار 1392
تابستان 1392
پاییز 1392
زمستان 1392

با ارایه این فرم، شما به پایگاه داده ما اضافه می‌شوید و از این پس خبرنامه فصلی و اطلاعات کارگاه‌های آموزشی آینده را دریافت خواهید کرد.


برای دریافت اطلاعات از جلسات EMBA لطفا اینجا را علامت بزنید.