درباره ما تاریخچه

ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪای ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ دﻧﯿﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺶ ﺧﻮد را از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، در ﻋﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن را از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ دﯾﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮاﺗﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎزﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﻤﻮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﺮورش و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ رﻫﺒﺮی و ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه در زﻣﯿﻨﻪ تفکر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻼﻗﯿﺖ، در ﮐﻨﺎر ارزشﻫﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺪاﻗﺖ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﺎدﻻﻧﻪ، اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. ﻫﺪف ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﻠﯽ از رﻫﺒﺮان ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻬﺎرت ﻻزم ﺑﺮای اﺣﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.


ماموریت IBS
آﻣﻮزش رﻫﺒﺮی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ

چشم‌انداز IBS
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان


بروشور IBS

تاریخچه

IBS در سال 1386 ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ وﺟﻪ اﺷﺘﺮاك آنﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در اﯾﺮان از راه ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ درﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺳﺎل 1389، و ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺸﻮد. از زﻣﺎن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی 1389اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ درﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺳﺎل ﺗﺎ اﻣﺮوز، ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ از دورهﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ دﻧﯿﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، بهره برده‌اند. IBS را ﻣﯽﺗﻮان در زﻣﯿﻨﻪ وﺳﻌﺖ وﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻻی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان آورده اﺳﺖ ﭘﯿﺸﺮو داﻧﺴﺖ، ﭼﺮاﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دورهﻫﺎی IBS ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ، ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪای از آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

با توجه به موفقیت این برنامه‌ها و در راستای همکاری با موسسات اروپایی پیشرو در زمینه مدیریت، IBS در آذر ماه 1392 توافقنامه‌ای بادانشگاه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ آلتو (AALTO) در هلسینکی فنلاند اﻣﻀﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺟﺮاﯾﯽ آﻟﺘﻮ را در ﺗﻬﺮان ﭘﯿﺎده کند. تا تابستان سال 1396 سه دوره کامل این برنامه با موفقیت به اجرا گذاشته شد و دوره چهارم آن برای شروع در زمستان امسال برنامه‌ریزی شده است.

با ارایه این فرم، شما به پایگاه داده ما اضافه می‌شوید و از این پس خبرنامه فصلی و اطلاعات کارگاه‌های آموزشی آینده را دریافت خواهید کرد.


برای دریافت اطلاعات از جلسات EMBA لطفا اینجا را علامت بزنید.